Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

zabobony
2576 6c90
zabobony
4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaszydera szydera
zabobony
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice

September 15 2017

zabobony
Reposted fromworst-case worst-case viaszydera szydera
zabobony
zabobony
3644 123c 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasarazation sarazation

September 14 2017

zabobony
2144 3859
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaszydera szydera
zabobony
7696 53db
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viagdziejestola gdziejestola
zabobony

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viaszydera szydera

September 06 2017

zabobony
1159 7fb4
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
2209 8c1d 500
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola
2248 2fb6 500
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola
zabobony
6188 c97e 500
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola

September 05 2017

zabobony
Reposted fromshakeme shakeme viaoutline outline
zabobony
5994 db4a 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasarazation sarazation
zabobony
zabobony
6755 e268
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viatulele tulele
zabobony
1419 ae19
Reposted fromnyaako nyaako viaoutline outline

September 04 2017

zabobony
4675 707a 500
Reposted fromsarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl